• Op werkdagen voor 15:00 besteld, dezelfde dag verzonden
 • Verzendkosten €3,75 - gratis vanaf 40 euro of 4 boeken
 • Alle boeken zijn met zorg gecontroleerd
 • 9.1/10 Op bol.com
 • Klantenservice bereikbaar van 09:00 to 17:00

Algemene Inkoopvoorwaarden Boekenbalie BV

Gevestigd aan de Vlaardingweg 62 te (3044 CK) Rotterdam Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 74423363

Artikel 1.

Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Boekenbalie: de wederpartij bij de overeenkomst met opdrachtgever en gebruiker van deze algemene voorwaarden in de zin van artikel 6:231 sub b BW.
 2. Verkoper: de natuurlijk of rechtspersoon die met Boekenbalie een overeenkomst sluit aangaande de verkoop en levering van producten en wederpartij bij de overeenkomst in de zin van artikel 6:231 sub c BW.
 3. Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen Boekenbalie en de verkoper tot stand komt, elke wijziging of aanvulling daarop, en alle (rechts)handelingen benodigd voor het aangaan en uitvoeren van die overeenkomst, die geheel of deels de verkoop en levering van producten door de verkoper aan Boekenbalie ten doel hebben.
 4. Partijen: Boekenbalie en verkoper gezamenlijk. 5. Schriftelijk: onder “schriftelijk” valt in deze algemene voorwaarden ook communicatie per e-mail, fax of digitaal (bijvoorbeeld via een (mobiele) app of online interface) mits de identiteit van de afzender en integriteit van de inhoud voldoende vaststaat.

Artikel 2.

Toepasselijkheid

 1. Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten, werkzaamheden, diensten en leveringen van Boekenbalie, van welke aard dan ook, alsmede op de totstandkoming daarvan, tenzij die toepasselijkheid geheel of op onderdelen uitdrukkelijk schriftelijk is uitgesloten c.q. expliciet anders is overeengekomen.
 2. Eventuele algemene voorwaarden van de verkoper, hoe dan ook genaamd, worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. Afwijkingen van en aanvullingen op deze voorwaarden zijn slechts van toepassing indien en voor zover deze door Boekenbalie uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard.
 3. Wanneer door Boekenbalie gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van onderhavige algemene voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. De verkoper kan geen rechten ontlenen aan de wijze waarop Boekenbalie de onderhavige voorwaarden toepast.
 4. Onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Boekenbalie, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
 5. Indien één of meer van de bepalingen van onderhavige algemene voorwaarden of enige andere overeenkomst met Boekenbalie in strijd mochten zijn met een dwingende wetsbepaling of enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en treedt alsdan een door Boekenbalie vast te stellen nieuwe, rechtens toelaatbare en vergelijkbare bepaling in de plaats.
 6. De verkoper met wie eenmaal op de onderhavige voorwaarden werd gecontracteerd, wordt geacht stilzwijgend met de toepasselijkheid van deze voorwaarden op een later met Boekenbalie gesloten overeenkomst in te stemmen.
 7. In geval van strijd tussen de inhoud van een tussen Boekenbalie en de verkoper gesloten overeenkomst en de onderhavige voorwaarden, prevaleert de inhoud van de overeenkomst.

Artikel 3.

Aanbiedingen

 1. Een door Boekenbalie verstrekte offerte en de daarin vermelde prijzen, andersoortige aanbiedingen en overige condities zijn vrijblijvend, herroepelijk en binden Boekenbalie derhalve niet, tenzij Boekenbalie schriftelijk anders heeft bepaald.
 2. De verkoper geeft langs elektronische weg zo nauwkeurig mogelijk aan wat hij aanbiedt, met inachtneming van de geldende kwaliteitseisen, die in het online systeem of in de app van Boekenbalie te vinden zijn.
 3. De verkoper staat ervoor in dat de producten schoon en compleet zijn, volgens de bij het product behorende specificaties; geen ontbrekende pagina’s, cd, dvd, of andere losse delen die oorspronkelijk bij het product horen.

Artikel 4.

Totstandkoming van de overeenkomst

 1. De verkoper dient de leeftijd van 18 jaar te hebben bereikt en dient zich te legitimeren met een kopie van een geldig legitimatie bewijs langs elektronische weg of tijdens de levering van de producten aan Boekenbalie of een door Boekenbalie aangewezen vertegenwoordiger.
 2. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de verkoper van het bod van Boekenbalie en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 3. Indien de verkoper het bod van Boekenbalie langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Boekenbalie onverwijld langs elektronische weg na ontvangst de totstandkoming van de overeenkomst. Tot het moment van levering van de producten aan Boekenbalie is de verkoper vrij om af te zien van de verkoop.
 4. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Boekenbalie passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving.

Artikel 5.

Levering, risico- en eigendomsovergang

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, dient de verkoper de producten binnen de overeengekomen termijn aan Boekenbalie te verzenden.
 2. Verzending met de door Boekenbalie verstrekte verzend labels van DHL is gratis met als uitzondering de situaties waarbij zendingen zwaarder dan 30 kg worden verstuurd. In dat geval worden de extra kosten in mindering op de koopprijs gebracht.
 3. Indien is overeengekomen dat Boekenbalie de producten aan het opgegeven adres van de verkoper zal afhalen, komen partijen schriftelijk een nadere datum en tijdstip overeen waarop Boekenbalie de producten kan afhalen. Indien de verkoper nalaat de producten op de overeengekomen tijd en plaats klaar te zetten, brengt Boekenbalie alle eventueel door haar ter zake gemaakte kosten aan de verkoper in rekening.
 4. Het risico met betrekking tot de producten gaat over op Boekenbalie nadat deze door de verkoper zijn geleverd op de overeengekomen plaats dan wel – in geval van verzending door de verkoper – op het moment dat de producten aan het adres van Boekenbalie zijn afgeleverd.

Artikel 6.

Verpakking, verzending en hulpmiddelen

 1. De verkoper is verplicht de producten deugdelijk en conform eventueel wettelijk geldende voorschriften en door Boekenbalie gestelde vereisten te verpakken.
 2. De verkoper draagt de eigendom van eventuele verpakkingsmaterialen en andere voor transport gebruikte materialen aan Boekenbalie over. Boekenbalie is niet gehouden deze zaken aan de verkoper te retourneren.
 3. De verkoper kan via de app bij een verkoop vanaf €100,- dozen aanvragen om de boeken in te verzenden. Dit dient vóór het inzenden van de boekenlijst te gebeuren. De dozen worden binnen drie werkdagen thuisbezorgd door DHL. Als je een pickup wenst, plan deze een week na de huidige datum. Zodat je genoeg tijd hebt om de dozen te ontvangen en de boeken in te pakken.
 4. Boekenbalie heeft het recht de zending te weigeren indien de verkoper niet heeft voldaan aan voornoemde verplichtingen aangaande verpakking en verzending van de producten, onverminderd overige rechten. Boekenbalie is niet verplicht de door hem geweigerde zending retour te zenden. Het is de verkoper wel toegestaan de zending binnen 7 dagen weer af te halen op het kenbaar gemaakte adres.
 5. Boekenbalie onderwerpt de producten direct na ontvangst aan een fysiek onderzoek en controle. Alle door de verkoper geleverde producten dienen daarbij in goede staat te verkeren. Eventuele beschadigingen waarin de overeenkomst niet voorziet, zullen door Boekenbalie op het aan de verkoper te betalen bedrag in mindering worden gebracht.

Artikel 7.

Prijzen

 1. Alle prijzen voor de inkoop van producten zijn inclusief omzetbelasting (BTW) en/of andere heffingen welke van overheidswege zijn of worden opgelegd. Tenzij anders aangegeven zijn de prijzen in euro en dient Boekenbalie in euro te betalen
 2. Het staat Boekenbalie vrij zich de eigendom toe te eigenen van boeken, die door de verkoper worden meegestuurd, maar waarvan Boekenbalie heeft aangegeven, dat deze niet door Boekenbalie worden aangekocht. Boekenbalie is voor deze boeken geen vergoeding aan de verkoper verschuldigd, ongeacht of deze boeken door Boekenbalie worden verkocht.

Artikel 8.

Betaling

 1. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer de geaccepteerde aanbieding met bekwame spoed na controle, uiterlijk binnen 3 weken betalen, tenzij een andere betalingsafspraak is overeengekomen.
 2. Boekenbalie gaat uit van de juistheid van de op dit formulier vermelde gegevens en zal onder andere alleen betalingen verrichten naar de op dit formulier vermelde bankrekening, ongeacht de vermelde gegevens op de factuur.
 3. Indien de op het formulier vermelde gegevens van Verkoper wijzigen, dan zal Verkoper Boekenbalie hiervan per direct op de hoogte stellen. Het bij Boekenbalie beschikbare Aanmeldformulier komt daarmee te vervallen. Verkoper dient in dat geval een nieuw Aanmeldformulier aan Boekenbalie te doen toekomen.
 4. Uitvoering van de betalingsverplichting(en) voortvloeiende uit Overeenkomst(en) geschiedt overeenkomstig de gegevens vermeld op het Aanmeldformulier.
 5. Verkoper garandeert dat alle verplichte kosten ter zake de geleverde Producten zijn voldaan door Verkoper en haar eventuele voorgangers, zoals alle eventueel van toepassing zijnde (wettelijke) heffingen of belastingen. Verkoper vrijwaart Boekenbalie en de (toekomstig) afnemers van Boekenbalie voor vorderingen dienaangaande van derden, zoals (na)heffingen, boetes, retributies, schadevergoedingen etc.. Indien Verkoper niet direct aan deze vrijwaringsverplichting voldoet, is Verkoper zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.

Artikel 9.

 

Aansprakelijkheid en vrijwaring Boekenbalie is nimmer aansprakelijk voor schade toegebracht aan de verkoper of derden waaronder mede begrepen, maar niet beperkt tot, alle directe en indirecte schade, zoals gevolgschade of bedrijfsschade, behoudens de aansprakelijkheid voor schade die is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van Boekenbalie.

Artikel 10.

Klachtenregeling

 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de verkoper de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.
 2. Bij Boekenbalie ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Boekenbalie binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de verkoper een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 3. De verkoper dient Boekenbalie in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling zoals omschreven in artikel 11.

Artikel 11.

 

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op deze voorwaarden, evenals op alle overeenkomsten door en met Boekenbalie, is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst of deze voorwaarden zullen, voor zover niet anders door de wet dwingend voorgeschreven, zijn onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter te Rotterdam. Boekenbalie behoudt het recht vorderingen, al dan niet gelijktijdig, tegen verkoper aanhangig te maken bij andere rechterlijke colleges die op grond van nationale of internationale rechtsregels bevoegd zijn dergelijke vorderingen te behandelen. Het voorgaande staat het recht van partijen op hoger beroep en cassatie niet in de weg.

Contactgegevens

Boekenbalie BV
Vlaardingweg 62
3044CK Rotterdam
Nederland
T:+31 (0)851302932
E: [email protected]